Poistenie nehnuteľností - Vstupné údaje

Nehnuteľnosť

Typ nehnuteľnosti
Umiestnenie bytu
Stav nehnuteľnosti
Zhotovenie
PSČ + Mesto
Rok kolaudácie
Rekonštrukcia
Typ strechy
Poschodia a podpivničenie
Poschodie
Obytná plocha
Plocha podkrovia - obývanej
Plocha podkrovia - neobývanej
Plocha balkónov a terás
Počet vedľajších stavieb
Je najväčšia vedľajšia stavba (vrátane garáže) z horľavého materiálu? (v m²)
Plocha garáže

Riziká

Riziká

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Predmet poistenia
Platba poistného
Spoluúčasť

Poistné sumy

Nehnuteľnosť
Domácnosť
Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
Zodpovednosť členov domácnosti
Vedľajšia stavba č.1
Garáž

Doplňujúce otázky

Forma poistníka
Vinkulácia
Je nehnuteľnosť obývaná viac ako 270 dní v roku?
Viac ako 250 dní v roku?
Viac ako 180 dní v roku?
Býva nehnuteľnosť bez dozoru viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní?
Nachádza sa nehnuteľnosť v obci?
Nehnuteľnosť maximálne 150 m od obytných budov
Počet škôd za posledných 10 rokov
Nastala na nehnuteľnosti za posledných 5 rokov viac ako 1 škodová udalosť so škodou vyššou ako 3000 EUR?
Počet škôd z povodní a záplav za posledných 10 rokov
Stavby sa nachádzajú do 300 metrov od vodného toku alebo vodnej nádrže
Stavby sa nachádzajú do 200 metrov od vodného toku alebo vodnej nádrže
Stavby sú do 3 m nad brehom vodného toku alebo nádrže
Je nehnuteľnosť používaná aj na podnikanie?
Je strecha nehnuteľnosti z trstiny, slamy, rákosia alebo drevených šindlov?
Hlavné konštrukčné prvky sú neudržiavané alebo poškodené
Riziková oblasť
Je poistnik užívateľom a spoluvlastníkom hlavnej stavby?
Poistenie zodpovednosti za škodu nájomníkov
Máte akúkoľvek poistnú zmluvu v niektorej poisťovni?
Máte zmluvu v spoločnosti AXA (okrem DSS)?
Máte zmluvu v poisťovni Generali?
Ste klientom poisťovni UNION?
Máte zmluvu v poisťovni Komunálna poisťovňa?
Máte zmluvu v poisťovni Uniqa?
Máte zmluvu v poisťovni ČSOB?
Máte platnú zmluvu poistenia alebo stavebného sporenia vo Wüstenrot?
Ste držiteľom preukazu ZŤP?